30 killerów szczęścia w pracy

co zabija szczęśćie w pracy

(for english scroll down)

"Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma" - brzmi znajomo? Któż nie lubi od czasu do czasu ponarzekać na własną pracę, a jednak są rzeczy, które demotywują nas bardziej niż inne... a szczęście w pracy ma bezpośrednie przełożenie na zaangażowanie. Oto lista "z przymrożeniem oka" 30 killerów szczęścia (zaangażowania) w pracy:

30 killerów szczęścia w pracy:

30. Przepracowanie.
29. Znudzenie.
28. Niesprawiedliwe traktowanie.
27. Faworyzowanie.
26. Perfekcjonizm (naprawdę wykańcza).
25. Poniedziałek...według amerykańskich badań, najwięcej zawałów i wylewów jest w poniedziałki, między ósmą a dziewiątą rano. Przypadek? Nie sądzę.
24. Kredyt (a raczej jego spłacanie, które uświadamia Ci ile zostanie na Twoim koncie po wypłacie i zapłaceniu zobowiązań).
23. Myśl, że musisz pracować. Rozwiązanie dla Ciebie: pomyśl, że to Twój wybór, wybierasz zarabianie, bo w ten sposób możesz być samodzielny/a, spełniać swoje marzenia itd. Możesz przecież wrócić na garnuszek do rodziców i nie męczyć się tak od poniedziałku do piątku, prawda?
22. Narzekanie i/lub plotkowanie.
21. Brak jasnego podziału obowiązków i odpowiedzialności (umowa swoją drogą, życie swoją drogą...).
20. Gdy nie widzisz rezultatów swojej pracy.

Brak jasnego podziału obowiązków i odpowiedzialności to killer szczęścia w pracy
19. Gdy myślisz, że zarabiasz więcej od innych (bo przecież masz większą odpowiedzialność), a okazuje się, że dokładnie tyle samo...
18. Znajomi i rodzina ciągle pytają czy to, aby na pewno nie sekta?
17. Brak kawy (zepsuty ekspres lub jego brak...).
16. Agresywni klienci.
15.  Nie masz wpływu na podejmowane decyzje, które dotyczą również Ciebie.
14. Zła komunikacja,  a tutaj poczytasz o tej dobrej, empatycznej komunikacji
13. Za dużo technologii (szczególnie tej wirtualnej, która wiąże Cię z pracą).
12. Toksyczne relacje.
11. Gubisz w codziennych obowiązkach poczucie sensu wykonywanej pracy, coś co przypomina Ci o tym, dlaczego Twoja praca jest ważna.
10. Długie zebrania (wymiana informacji, wspólne podejmowanie decyzji czy rozwiązywanie problemów to jedno, ale długie zebrania dotyczące wszystkiego i niczego dokładnie potrafią zdołować).

najważniejsi są pracownicy

9. Stary lub uszkodzony sprzęt. Nic tak nie denerwuje jak zwieszający się komputer lub niedziałający touchpad w laptopie.
8. Woolny internet. Tego nie trzeba tłumaczyć.
7. Mobbing w pracy (demotywuje również fakt, że trzeba go udowadniać).
6. Dyskryminacja. Przepisy Kodeksu Pracy mówią jasno, że żaden pracownik (ani też osoba starająca się o pracę) nie może być dyskryminowana ze względu na płeć, wiek, religię, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową czy orientację seksualną.
5. Długotrwały stres.
4. Konflikty w grupie (najgorsze są te nieujawnione).
3. Wypalenie zawodowe.
2. Brak wolności w podejmowaniu decyzji o sposobie wykonania konkretnego zadania.

i numer JEDEN naszego zestawienia:

1. Niedostosowane stanowisko pracy do Twoich potrzeb. Czytaj więcej w: dostępność miejsca pracy 
---

Who doesn't like to complain about their own work from time to time, and yet there are things that demotivate us more than others.... and happiness at work has a direct impact on commitment. Here is a list of 30 killers of happiness (commitment) at work:

30 Overwork.
29. boredom.
28. unfair treatment.
27. favouritism.
26. perfectionism (really finishes).
25. Monday ... according to American research, most infarctions and strokes are on Mondays, between eight and nine in the morning. An accident? I don't think so.
24 Credit (or rather its repayment, which makes you aware of how much money will remain in your account after the withdrawal and payment of liabilities).
23. Think you have to work. The solution for you: think it's your choice, you choose to make money because this way you can be independent, make your dreams come true, and so on. After all, you can go back on a pot to your parents and don't get tired like this from Monday to Friday, right?
22. complaining and/or gossiping.
21. Lack of a clear division of duties and responsibilities (contract by the way, life by the way....).
20. When you do not see the results of your work.
19. When you think that you earn more than others (because you have more responsibility), and it turns out that exactly the same amount....
18. Friends and family constantly ask if it's not a sect?
17. Lack of coffee (broken or missing coffee maker...).
16. Aggressive customers.
15. you have no influence on the decisions that apply to you as well.
14. bad communication, you can read about it here.
13. Too much technology (especially the virtual one, which involves you in your work).
12. Toxic relations.
11. you lose the sense of sense of your work in your daily duties, something that reminds you of why your work is important.
10. long meetings (exchange of information, making decisions together or solving problems are one, but long meetings concerning everything and they are able to manage nothing exactly).
9. old or damaged equipment. Nothing is as annoying as a hanging computer or a broken touchpad in a laptop.
8. Wool Internet. It doesn't have to be explained.
7. bullying at work (it is also demotivated by the fact that it needs to be proven).
6. discrimination. The Labour Code clearly states that no employee (or job seeker) may be discriminated against on the basis of gender, age, religion, race, nationality, political opinion, trade union membership or sexual orientation.
5. prolonged stress.
4. Conflicts in a group (the worst are the undisclosed ones).
3. professional burnout.
2. Lack of freedom in deciding how to carry out a specific task.

and the number ONE of our list:

1) Unadapted workplace to your needs. Read more about the availability of the workplace here

Komentarze

POPULARNE