Program rozwoju turystyki społecznej

dwoje starszych ludzi stoi pośród drzew
Źródło: pexels-magda-ehlers

Turystyka społeczna  - Nowy Program Ministerstwa Sportu i Turystki (MSiT).

W dniu 1 września 2023 r. MSiT ogłosiło długo wyczekiwany: „Program rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa – upowszechnianie turystyki osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz szkolenia dla osób pracujących w turystyce z osobami ze szczególnymi potrzebami”. Jest on finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Program wpisuje się w założenia działania nr 26 Programu Dostępność Plus - Sport, turystyka i rekreacja bez barier.

Program przewiduje dofinansowanie m.in krajoznawczych wyjazdów turystycznych czy szkoleń kadr branży turystycznej co z pewnością poprawi możliwości korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami z rekreacji i turystyki.

Poniżej znajdziecie  skrót najistotniejszych wiadomości nt. programu oraz link do strony, na której znajdują się wszystkie szczegółowe informacje na jego temat   

Zadania, na które można uzyskać dofinasowanie:

Zadanie 1 – „My też zwiedzamy

Zadanie polega na tworzeniu alternatywnej, opartej na krajoznawstwie, formy spędzania wolnego czasu dla beneficjentów turystyki społecznej, w szczególności, osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Zadanie 2 – „Transfer wiedzy”

Zadanie polega na podnoszeniu jakości i kompetencji kadr zawodowych oraz społecznych w turystyce społecznej w zakresie poprawy świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie 3 – Kampania społeczna

Zadanie polega na realizacji szeroko pojętej kampanii społecznej, służącej aktywizacji beneficjentów turystyki społecznej, w szczególności osób ze szczególnymi potrzebami i podnoszenie ich świadomości w zakresie aktywności turystycznej.

TERMIN składania wniosków

- do dnia 15 września 2023 roku;


 KTO MOŻE APLIKOWAĆ

- aplikować mogą zarejestrowane w Polsce podmioty określone w art. 3 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn.zm.), które w celach lub zadaniach statutowych mają działalność w obszarze turystyki, krajoznawstwa lub rekreacji dzieci z domów dziecka, dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz działają co najmniej 1 rok;
 - dodatkowo w zadaniu nr 1 wnioskodawca przy realizacji obozu / wycieczki / wyjazdu turystycznego składa oświadczenie, że będzie korzystał z usług podwykonawcy, którym będzie organizator turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8. Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, spełniający warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy;


WYSOKOŚĆ WSPARCIA

- maksymalna wysokość udzielanego dofinansowania wynosi do 90 % kosztów realizacji zadania;

- środki przeznaczone na finasowanie Programu w 2023 r. to 6 577 464,00 zł.

Więcej szczegółowych informacji znają Państwo na stronie internetowej MSiT.

Ponieważ termin aplikowania o środki jest krótki prosimy Państwa o dystrybucję informacji o programie wśród instytucji i organizacji które mogą być nim zainteresowane.

Wniosek na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2023 należy składać i przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT (https://wnioski.msit.gov.pl).


Powodzenia w pisaniu wniosków!

Komentarze

POPULARNE